Thành phần bao gồm:

1.Thuyết minh cấp thoát nước

2.Bảo trì phần cấp thoát nước

3.Chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu chung

- Vật liệu và thiết bị

- Lắp đặt ống

- Nước cấp

- Nước thoát

- Nước mưa

- Thử nghiệm và khử trùng

- Sơn

- Thiết bị điện và phương pháp lắp đặt

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

Date published: 14.02.2017 | 17:29
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà

Thành phần bao gồm:

1.Thuyết minh cấp thoát nước

2.Bảo trì phần cấp thoát nước

3.Chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu chung

- Vật liệu và thiết bị

- Lắp đặt ống

- Nước cấp

- Nước thoát

- Nước mưa

- Thử nghiệm và khử trùng

- Sơn

- Thiết bị điện và phương pháp lắp đặt

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]