Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đât năm …huyện...
50 EP
Quy trình thực hiện dự án đấu giá quyền sử đất
25 EP
Đề cương và nhiệm vụ khảo sát địa hình phục vụ xây dựng khu đô thị
35 EP
Thuyết minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường Bê tông nhựa
25 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
30 EP
Tính lún theo thời gian (theo 22TCN  262-2000)
25 EP
Thuyết minh: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
25 EP
Kiểm toán thiết kế tường chắn chiều cao Htb =3,5m
25 EP
File Excel Kiểm toán thiết kế tường chắn chiều cao Htb =1,5m
25 EP
Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025
25 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường cứng lập bằng bảng excel
25 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường mềm
25 EP
Một số mẫu văn bản hoàn công, bàn giao công trình
25 EP
Một số mẫu biên bản nghiệm thu
25 EP
Danh mục tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
25 EP
Thông tư số 08/2011/TT-BXD Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng
25 EP
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
25 EP
Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
25 EP
Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
25 EP
Mẫu đề cương khái toán và kinh phí chuẩn bị đầu tư
25 EP
Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch
25 EP
Đơn xin thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch
25 EP
Trang 3/3
3
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]