Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.
Date published: 15.04.2014 | 20:23
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
0 EP

TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]