Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Mỹ, hiện trạng sử dụng đất xã Yên Mỹ, quy hoạch sử dụng đất xã Yên Mỹ, quy hoạch trung tâm xã Yên Mỹ
Date published: 09.04.2015 | 15:40
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Mỹ-H.Thanh Trì-TP.Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đổ vị trí và liên hệ vùng

+ QH02: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH04: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thông HTKT

+ QH05A: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp xây dựng và sử dụng đất điểm dân cư

+ QH05B: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư

+ QH06A: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất  mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH06B: Bản vẽ quy hoạch tổng thể không gian kiên trúc điểm dân cư

+ QH07A: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH07B: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH07C: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn

+ QH07D: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc

+ QH07E: Bản vẽ kỹ thuật đất xây dựng

+ QH08: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH09: Bản vẽ chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ

+ QH10: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]