Sơ đồ kết dây lưới điện hiện trạng 110Kv, 220Kv, 500Kv toàn miền Bắc năm 2012
100 EP
Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng Thanh cái 110kV
25 EP
Chi tiết móng trụ đỡ biến dòng điện trạm điện 110kV
25 EP
Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng và chống sét van trạm điện 110kV
25 EP
Chi tiết lắp ráp cột điện cao thế 110kV cao 21m
30 EP
Chi tiết cột điện Cao thế
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]