Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch vùng theo TT05/2017/TT-BXD
30 EP
Bảng tra chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (QH vùng, QH chung, QH chi tiết....) theo TT05/2017/TT-BXD
100 EP
Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017
30 EP
Bảng tính toán thuỷ lực cống hộp cho hệ thống thoát nước mưa
30 EP
Bảng tính thuỷ lực thoát nước thải
30 EP
Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước.
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]