Hồ sơ Xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị
200 EP
Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển trồng rừng
0 EP
Tờ trình về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình
0 EP
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng
0 EP
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
0 EP
Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
25 EP
Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]