0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Sỹ Bình giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới là một mục tiêu quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, tạo nền móng cho phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường sống bền vững. Đặc biệt đối với vùng miền núi Phía Bắc trong đó có xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

* Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Sỹ Bình giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Sỹ Bình giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn là: Định hướng cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, gắn với các cơ sở kinh tế công nghiệp, dịch vụ và phát triển theo quy hoạch nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách với đô thị. Định hướng phát triển không gian trên địa bàn xã phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của địa phương. Hình thành thiết chế trong việc xây dựng phát triển xã trên cơ sở có sự tham gia của người dân để đảm bảo tính khả thi, bền vững.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Sỹ Bình giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm

+ QH_02: Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện, cấp nước khu trung tâm

+ QH_03: Bản vẽ không gian tổng thể toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_09: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi