0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005 và định hướng kế hoạch năm 2006 - 2010, thành phố Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005 và định hướng kế hoạch năm 2006 - 2010 thành phố Vũng Tàu

- Thành phố Vũng Tàu bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 3 (giai đoạn 2001 – 2005), mặc dù có khó khăn do ảnh hưởng do thiên tai, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng…song với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân Thành phố, cùng với những nỗ lực cố gắng của các phòng ban, các đoàn thể, UBND các phường xã, đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

 - Sau 5 năm phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005 do đại hội III đề ra thành phố Vũng Tàu đều hoàn thành và đạt mức cao với những thành tựu nổi bật như sau:

 1. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng bình quân 11,5% mỗi năm. Thu nhập GDP bình quân đầu người trên địa bàn khá cao . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực phù hợp với thế mạnh sẵn có của Thành phố.

 2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hộ sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề tăng nhanh góp phần tích cực làm phong phú, đa dạng thị trường, thu hút lao động, giải quyết việc làm, ổn định đời sống dân cư.

 3. Thu ngân sách, trong đó có thu thuế vượt mức kế hoạch trên giao, năm sau cao hơn năm trước góp phần tăng thu ngân sách địa phương đồng thời đảm bảo các cân đối chi tiêu thường xuyên và phục vụ yêu cầu phát triển của Thành phố.

 4. Công tác quản lý đô thị và đầu tư cơ sở hạ tầng có tiến bộ. Huy động sức dân trong việc nâng cấp cải tạo một số công trình thiết yếu ở khu dân cư. Làm tốt công tác vệ sinh đô thị, cây xanh và chiếu sáng cho đô thị.

 5. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội... đều có sự quan tâm đầu tư và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội III đề ra.

 6. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, dân chủ cơ sở được phát huy, công tác cải cách hành chính từng bước được cải thiện.

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2005

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005 và định hướng kế hoạch năm 2006 - 2010 thành phố Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi