Đề án “ Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp” tập trung nêu ra các cơ sở khoa học của việc quy hoạch sử dụng đất đai đô thị, thực trạng của quy hoạch sử dụng đất: các cơ sở pháp lý, thực trạng và phương hướng, quan điểm và một số giải pháp hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị.

(ht-ntn)

Date published: 18.09.2014 | 09:18
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Đề án ''Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp''

Đề án “ Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp” tập trung nêu ra các cơ sở khoa học của việc quy hoạch sử dụng đất đai đô thị, thực trạng của quy hoạch sử dụng đất: các cơ sở pháp lý, thực trạng và phương hướng, quan điểm và một số giải pháp hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị.

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]