0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file excel (.xls)

- Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Chi cục Thống kê Tuần Giáo sản xuất hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo.

- Trong "Niên giám Thống kê năm 2019" được sản xuất lần này, bao gồm số liệu 5 năm: 2015; 2016; 2017; 2018 và 2019 (Số liệu các năm 2015; 2016; 2017; 2018 là số liệu chính thức; số liệu năm 2019 là số liệu sơ bộ). Ngoài ra số liệu của một số chỉ tiêu cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra thường xuyên và đột xuất trong những năm qua được kiểm tra và thống nhất với các phòng chuyên môn thuộc Cục Thống kê Điện Biên.

- Mục tiêu của việc lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi