Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Biểu 01 thống kê, kiểm kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đai

- Biểu 01/CT15 kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trong lĩnh vực phi nông nghiệp  

- Biểu 02 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất nông nghiệp

- Biểu 02a/CT15 kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp

- Biểu 02b/CT15 kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp         

- Biểu 03 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phi nông nghiệp

- Biểu 04 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phân theo đơn vị hành chính

- Biểu 05 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đã được giao, được thuê được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện

- Biểu 06 kiểm kê định kỳ diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng khác với hồ sơ địa chính

- Biểu 06b/CT15 tổng hợp quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn

- Biểu 06c/CT15 tổng hợp quỹ đất công ích đã sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc để bồi thường cho người bị thu hồi đất trong 5 năm ( từ năm 2014 đến 2019 )

- Biểu 07 kiểm kê định kỳ diện tích đất có sử dụng kết hợp vào mục đích khác

- Biểu 08 kiểm kê định kỳ diện tích đất khu bảo tồn thiê nhiên và đa dạng sinh học

- Biểu 08/QĐ kiểm kê tình hình quản lý sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất

- Biểu 09 kiểm kê định kỳ diện tích đất ngập nước

- Biểu 10 kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khi vực tổng hợp         

- Biểu 11 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đô thị

- Biểu 12 phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất

- Biểu 13 cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụg đất và đối tượng sử dụng, quản lý đất

- Biểu 14 biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất

- Biểu 15 so sánh hiện trạng sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất

*) Bản vẽ:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 08.01.2021 | 10:22
Available in Ebook

Báo cáo bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2019 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Biểu 01 thống kê, kiểm kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đai

- Biểu 01/CT15 kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trong lĩnh vực phi nông nghiệp  

- Biểu 02 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất nông nghiệp

- Biểu 02a/CT15 kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp

- Biểu 02b/CT15 kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp         

- Biểu 03 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phi nông nghiệp

- Biểu 04 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phân theo đơn vị hành chính

- Biểu 05 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đã được giao, được thuê được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện

- Biểu 06 kiểm kê định kỳ diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng khác với hồ sơ địa chính

- Biểu 06b/CT15 tổng hợp quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn

- Biểu 06c/CT15 tổng hợp quỹ đất công ích đã sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc để bồi thường cho người bị thu hồi đất trong 5 năm ( từ năm 2014 đến 2019 )

- Biểu 07 kiểm kê định kỳ diện tích đất có sử dụng kết hợp vào mục đích khác

- Biểu 08 kiểm kê định kỳ diện tích đất khu bảo tồn thiê nhiên và đa dạng sinh học

- Biểu 08/QĐ kiểm kê tình hình quản lý sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất

- Biểu 09 kiểm kê định kỳ diện tích đất ngập nước

- Biểu 10 kiểm kê định kỳ diện tích đất trong các khi vực tổng hợp         

- Biểu 11 thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đô thị

- Biểu 12 phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích của các loại đất

- Biểu 13 cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụg đất và đối tượng sử dụng, quản lý đất

- Biểu 14 biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất

- Biểu 15 so sánh hiện trạng sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất

*) Bản vẽ:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]