Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo giải trình kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020  của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Phụ biểu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ nền HT2015 Ninh Phước

- Bản đồ sông suối

- Bản đồ nền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ ghi chú kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ label điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ Binh Do

- Bản đồ ranh giới

- Bản đồ điện bổ sung

- Bản đồ nền quy hoạch chim yến

-Bản đồ khung

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

 

Date published: 08.01.2021 | 14:52
Available in Ebook

Báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo giải trình kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020  của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Phụ biểu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ nền HT2015 Ninh Phước

- Bản đồ sông suối

- Bản đồ nền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ ghi chú kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ label điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ Binh Do

- Bản đồ ranh giới

- Bản đồ điện bổ sung

- Bản đồ nền quy hoạch chim yến

-Bản đồ khung

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]