Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:
- Hệ thống biểu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

- Phụ biểu kèm tờ trình phê duyệt

*) Bản vẽ:

- Bản đồ khung lưới điều chỉnh quy hoạch

- Bản đồ thuy he

- Bản đồ khung lưới HT

- Bản đồ binh do

- Bản đồ nền HT 2015 Bắc Ái

- Bản đồ duong 1

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 2020

- Bản đồ ghi chú HT

- Bản đồ ghi chú điều chỉnh quy hoạch

- Bản đồ label điều chỉnh quy hoạch

Định dạng tài liệu: (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 08.01.2021 | 12:59
Available in Ebook

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Ái – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:
- Hệ thống biểu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

- Phụ biểu kèm tờ trình phê duyệt

*) Bản vẽ:

- Bản đồ khung lưới điều chỉnh quy hoạch

- Bản đồ thuy he

- Bản đồ khung lưới HT

- Bản đồ binh do

- Bản đồ nền HT 2015 Bắc Ái

- Bản đồ duong 1

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 2020

- Bản đồ ghi chú HT

- Bản đồ ghi chú điều chỉnh quy hoạch

- Bản đồ label điều chỉnh quy hoạch

Định dạng tài liệu: (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]