Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

-  Văn bản về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình phê duyệt về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Nghị quyết của HDND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Phước

- Báo cáo thẩm tra ban kinh tế xã hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Biểukèm tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Phụ biểu về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 08.01.2021 | 08:55
Available in Ebook

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

-  Văn bản về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình phê duyệt về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Nghị quyết của HDND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Phước

- Báo cáo thẩm tra ban kinh tế xã hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Biểukèm tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

- Phụ biểu về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]