Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- 1. Bìa báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- 2. Mục lục Thuận Nam

- 3. Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam

- Tờ trình HDND huyện Thuận Nam về việc thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020

*) Bảng tính:

- Phụ lục số 03: Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

*) Bản vẽ:

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 08.01.2021 | 08:14
Available in Ebook

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- 1. Bìa báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- 2. Mục lục Thuận Nam

- 3. Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam

- Tờ trình HDND huyện Thuận Nam về việc thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020

*) Bảng tính:

- Phụ lục số 03: Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

*) Bản vẽ:

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]