Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa mẫu báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Hệ thống biểu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- 1. Bản đồ Nen HT2015 Ninh Son

- 2. Nen DCQH Ninh Son

- 3. Ghi chu HT-QH

- 4. Ghi chu DCQH

- 5. Ghi chu TK rung

- 6. Song suoi HT

- 7. Binh do

- 8. Khung luoi DCQH

- dcqh_2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 09.01.2021 | 14:10
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa mẫu báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Hệ thống biểu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- 1. Bản đồ Nen HT2015 Ninh Son

- 2. Nen DCQH Ninh Son

- 3. Ghi chu HT-QH

- 4. Ghi chu DCQH

- 5. Ghi chu TK rung

- 6. Song suoi HT

- 7. Binh do

- 8. Khung luoi DCQH

- dcqh_2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]