Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa ngoài báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Bìa trong báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh

- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình báo cáo thẩm định đề nghị khẩn trương trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện

- Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải

*) Bảng tính:

- Biểu về kế hoạch sử dụng đất năm2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, huyện Ninh Thuận

- Bản đồ 3.VIENDIAGIOI

- Bản đồ 1. A3IN2020A0

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 09.01.2021 | 09:08
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa ngoài báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Bìa trong báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh

- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình báo cáo thẩm định đề nghị khẩn trương trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện

- Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải

*) Bảng tính:

- Biểu về kế hoạch sử dụng đất năm2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, huyện Ninh Thuận

- Bản đồ 3.VIENDIAGIOI

- Bản đồ 1. A3IN2020A0

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]