Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- NVQH01/17: Sơ đồ vị trí

- QH05/17: Tổng mặt bằng chia lô

- QH02/17: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH03/17: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH04/17: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH05/17: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH06/17: Thiết kế đô thị

- QH07/17: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ hệ thống HTKT

- QH08/17: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH06/15: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH09/17: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH10/17: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH06/15: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH11/17: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn

- QH12/17: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH13/17: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH14/17: Bản đồ quy hoạch điện chiếu sáng

- QH15/17: Bản đồ quy hoạch thông tin

- QH16/17: Tổng hợp đường ống, đường dây

- QH17/17: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg);(.pdf);(.xlsx)

(nvt-upweb-acvn11)

Date published: 04.08.2020 | 17:41
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị tỷ lệ 1/500

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- NVQH01/17: Sơ đồ vị trí

- QH05/17: Tổng mặt bằng chia lô

- QH02/17: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH03/17: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH04/17: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH05/17: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH06/17: Thiết kế đô thị

- QH07/17: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ hệ thống HTKT

- QH08/17: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH06/15: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH09/17: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH10/17: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH06/15: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH11/17: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn

- QH12/17: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH13/17: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH14/17: Bản đồ quy hoạch điện chiếu sáng

- QH15/17: Bản đồ quy hoạch thông tin

- QH16/17: Tổng hợp đường ống, đường dây

- QH17/17: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg);(.pdf);(.xlsx)

(nvt-upweb-acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]