* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung phát triển hệ thống đô thị và Khu dân cư nông thôn đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ KT_01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ KT_02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ KT_03: Sơ đồ hiện trạng kỹ thuật và môi trường

+ KT_04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian và giao thông

+ KT_05: Sơ đồ định hướng cấp nước và cấp điện

+ KT_06: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật thoát nước và VSMT vùng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Date published: 23.02.2021 | 10:50
Available in Ebook

Quy hoạch chung phát triển hệ thống đô thị và Khu dân cư nông thôn đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung phát triển hệ thống đô thị và Khu dân cư nông thôn đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ KT_01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ KT_02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ KT_03: Sơ đồ hiện trạng kỹ thuật và môi trường

+ KT_04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian và giao thông

+ KT_05: Sơ đồ định hướng cấp nước và cấp điện

+ KT_06: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật thoát nước và VSMT vùng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]