* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung xây dựng khu vực Phước Diêm - Cà nà, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ Sơ đồ định hướng phát triểnkhông gian

+ Sơ đồ cơ cấu phát triểnkhông gian

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ Bản đồ sử dụng đất

+ Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

+ Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Date published: 23.02.2021 | 09:20
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng khu vực Phước Diêm - Cà nà, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung xây dựng khu vực Phước Diêm - Cà nà, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ Sơ đồ định hướng phát triểnkhông gian

+ Sơ đồ cơ cấu phát triểnkhông gian

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ Bản đồ sử dụng đất

+ Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

+ Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

+ Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]