* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thuận Bắc đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

+ Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông và chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH_05: Sơ đồ tổ chức không gian vùng

+ QH_06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông và chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_07: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ QH_08: Sơ đồ định hướng cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH_09: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Date published: 23.02.2021 | 13:13
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Thuận Bắc đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thuận Bắc đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

+ Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông và chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH_05: Sơ đồ tổ chức không gian vùng

+ QH_06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông và chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_07: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ QH_08: Sơ đồ định hướng cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH_09: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]