Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Tờ trình phê duyệt quy hoạch

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

Sơ đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

Sơ đồ quy hoạch cấp nước

Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Sơ đồ hiện trạng tổng hợp

Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

Bản đồ hiện trạng tổng hợp

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng

Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kí thuật

Bản đồ quy hoạch cấp nước

Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

Bản đồ đánh giá môi trường chến lược

Bản đồ tông hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Sơ đồ tổng mặt bằng sử dụng đất

Sơ đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

Sơ đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.12.2019 | 09:34
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu số 8 – khu công viên cây xanh đô thị Lam Sơn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Tờ trình phê duyệt quy hoạch

* Quyết định phê duyệt

* Bản vẽ

Sơ đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

Sơ đồ quy hoạch cấp nước

Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Sơ đồ hiện trạng tổng hợp

Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

Bản đồ hiện trạng tổng hợp

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng

Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kí thuật

Bản đồ quy hoạch cấp nước

Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

Bản đồ đánh giá môi trường chến lược

Bản đồ tông hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Sơ đồ tổng mặt bằng sử dụng đất

Sơ đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

Sơ đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]