0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Từ Sơn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: 2012

-Vị trí: Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Thành phần bản vẽ:

1.Thuyết minh

- Thuyết minh

- Khối lượng xây dựng mới lưoi điện tỉnh Bắc Ninh

- Khối lượng xây dựng mới, cải tạo đường dây trung áp tỉnh Bắc Ninh

- Khối lượng xây dựng mới, cải tạo TBA tiêu thụ tỉnh Bắc Ninh

- Quyết định phê duyệt điện lực tỉnh Bắc Ninh

- Danh mục các phụ tải điện

- Danh mục TBA thị xã Từ Sơn

2.Bản vẽ

- QH01: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Thuận Thành đến năm 2015

- QH02: Bản đồ lưới điện trung áp huyện Tiên Du đến năm 2015

- QH03: Bản đồ lưới điện trung áp thị xã Từ Sơn năm 2015

- QH04: Bản đồ lưới điện huyện Gia Bình giai đoạn 2011-2015

- QH05: Bản đồ lưới điện huyện Lương Tài giai đoạn 2011-2015

- QH06: Bản đồ lưới điện huyện Quế Võ giai đoạn 2011-2015

- QH07: Bản đồ lưới điện Thành phố Bắc Ninh đến năm 2015

- QH08: Bản đồ lưới điện huyện Yên Phong đến năm 2015

- QH09: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Gia Bình

- QH10: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Gia Bình đến năm 2015

- QH11: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Lương Tài

- QH12: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Lương Tài đến năm 2015

- QH13: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Quế Võ

- QH14: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Quế Võ đến năm 2015

- QH15: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Thuận Thành

- QH16: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Thuận Thành đến năm 2015

- QH17: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Tiên Du

- QH18: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Tiên Du đến năm 2015

- QH19: Bản đồ lưới điện trung thế  huyện Yên Phong giai đoạn 2011-2015

- QH20: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Yên Phong đến năm 2015

- QH21: Bản đồ lưới điện cao thế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2015

- QH22: Bản đồ lưới điện cao thế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020

- QH23: Sơ đồ lưới điện cao thế tỉnh Bắc Ninh đến 2015

- QH24: Sơ đồ lưới điện cao thế tỉnh Bắc Ninh đến 2020

- QH25: Bản đồ lưới điện trung thế Thành phố Bắc Ninh

- QH26: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế Thành phố Bắc Ninh năm 2015

- QH28: Bản đồ lưới điện trung thế thị xã Từ Sơn

- QH29: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế thị xã Từ Sơn đến năm 2015

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file PDF(.pdf), thuyết minh file word(.doc), khối lượng file PDF(.pdf), danh mục file Excel(.xls)

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi