0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Điện Biên

- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 230 ngày 13 tháng10 năm 2006 (gọi tắt là QH 2006). Tuy nhiên, trong những năm gần đây có nhiều yếu tố mới, QH 2006 có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Xuất hiện nhiều vấn đề mới đặt ra sự cần thiết phải nghiên cứu, cập nhật, rà soát quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16 tháng 05 năm 2018

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Điện Biên là: Đánh giá lại các tiềm năng thế mạnh, các nguồn nội lực phát triển; đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch 2006 trong thời gian qua; dự báo những xu thế phát triển mới, tác động mới của các yếu tố bên ngoài đến kinh tế của tỉnh; xác định các thế mạnh cần tiếp tục phát huy và những hạn chế cần khắc phục. Xây dựng những quan điểm và mục tiêu phát triển phù hợp với xu thế phát triển mới; đề ra định hướng phát triển toàn diện, dài hạn cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên cần tính đến sự liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vùng Tây Bắc và các vùng lân cận. Đặc biệt chú trọng phát triển tỉnh Điện Biên theo hướng kinh tế nông nghiệp-dịch vụ-đô thị và công nghiệp; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối với các tỉnh trong vùng Tây Bắc và vùng Thủ đô.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Điện Biên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Điện Biên

+ Các văn bản pháp lý

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi