Quy hoạch vùng, Quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch vùng tỉnh Vĩnh Phúc, quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc, quy hoạch chung tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
Date published: 26.03.2015 | 15:43
Available in Ebook

Quy hoạch vùng Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐA Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Tỉnh; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và quy hoạch phát triển Hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh;

Gắn kết với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011, Chương trình xây dựng nông thôn mới của Tỉnh; Làm cơ sở để quản lý xây dựng và thu hút đầu tư phát triển vùng tỉnh một cách chủ động, đảm bảo trật tự, kỷ cương và bền vững

Là tài liệu tham khảo quan trọng cho các dự án tương tự hoặc các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tài liệu gồm đầy đủ các bản vẽ và thuyết minh theo quy định của nhà nước.

Thành phần hồ sơ bao gồm các nội dung sau

1- Thuyết minh

2- Phẩn bản vẽ

-QH01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

-QH03: Bản đồ hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn và các trung tâm chuyên ngành

-QH04: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

-QH05: Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030

-QH06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

-QH07: Bản đồ sử dụng đất đến năm 2020

-QH08: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông và chuẩn bị kỹ thuật

-QH09: Bản đồ định hướng phát triển hệ thông cấp điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

-QH10: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (13.405 x 9.506, .jpg),  Thuyết minh định dạng file word (.doc)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]