0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là loại hình quy hoạch xây dựng vùng tổng hợp trong lãnh thổ hành chính của tỉnh, được xác lập theo đúng với Luật Xây dựng và Nghị định về Quy hoạch xây dựng hiện hành. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai Quy hoạch xây dựng vùng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025

-  Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có vị trí tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận và tiếp giáp với biển đông

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020: năm 2008

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020: Lµ t¹o lËp mét kh«ng gian ph¸t triÓn TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu theo h­íng bÒn v÷ng trong mèi liªn kÕt vïng ®Ó võa ph¸t triÓn c¸c tiÒm lùc kinh tÕ võa ®¶m b¶o chÊt l­ượng m«i tr­êng sèng, t¹o cho c¸c ®« thÞ ph¸t huy vai trß h¹t nh©n ph¸t triÓn cña c¸c vïng kinh tÕ - d©n c­ư trªn ®Þa bµn tØnh còng như­ trong vïng vµ t¹o lËp c¸c c¬ së lùa chän, nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, du lÞch...

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng giao thông vùng

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật vùng

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp nước vùng

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp điện vùng

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển cấp điện vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng thoát nước bẩn quản lý chất thải rắn và nghĩa trang vùng

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước bẩn quản lý chất thải rắn và nghĩa trang vùng

+ Bản vẽ sơ đồ đánh giá hiện trạng môi trường vùng

+ Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược vùng

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi