TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo
15 EP
TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
0 EP
TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - phần 2: công tác trát trong xây dựng
15 EP
TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - Phần 1: công tác lát và láng trong xây dựng
15 EP
TCVN 8774:2012 An toàn thi công cầu
0 EP
TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm
0 EP
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP Về bảo trì công trình xây dựng
0 EP
TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – phần 3: công tác ốp trong xây dựng
0 EP
Thông tư số 10/2013/TT-BXD Quy định một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng
0 EP
TCXDVN 371-2006 Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
15 EP
Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội
0 EP
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
0 EP
Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]