Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng Thanh cái 110kV
Date published: 25.04.2015 | 17:18
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng Thanh cái 110kV

Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng Thanh cái 110kV. Tài liệu bao gồm các bản vẽ sau:

1- Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng Thanh cái 110kV

2- Chi tiết trụ đỡ sứ đứng Thanh cái 110kV

Định dạng file autocad .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]