Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- GT-BD-01: Mặt bằng tổng thể đường giao thông

- GT-02A: Mặt cắt ngang điển hình xử lý đất yếu cục bộ

- GT-02: Mặt cắt ngang điển hình

- GT-03: Kết cấu mặt đường vỉa hè, bó vỉa, bó gáy hè

- GT-04-19: Bình đồ trắc dọc tuyến

- GT-09: Trắc ngang chi tiết tuyến

- GT-22-30: Bình đồ định vị khối lượng nút giao

- GT-NG-1-7: Bình đồ đường đồng mức nút giao

- GT-32: Bình đồ san nền nút giao

- GT-33: Khối lượng chi tiết nền đường

- TCGT-01: Mặt bằng tổng thể tổ chức giao thông

- TCGT-02-07: Bình đồ thiết kế tổ chức giao thông

- TCGT-08: Mặt bằng bố trí vạch sơn

- TCGT-09: Chi tiết vạch sơn

- TCGT-10: Chi tiết cột biển báo     

- CX-01: Mặt bằng tổng thể cây xanh dọc tuyến

- CX-02-07: Bình đồ thiết kế cây xanh

- CX-08: Mặt bằng bố trí điển hình cây xanh giải phân cách

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng giao thông

- Bảng tính toán kết cấu áo đường

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 30.07.2020 | 13:14
Available in Ebook

Hạng mục Giao thông

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- GT-BD-01: Mặt bằng tổng thể đường giao thông

- GT-02A: Mặt cắt ngang điển hình xử lý đất yếu cục bộ

- GT-02: Mặt cắt ngang điển hình

- GT-03: Kết cấu mặt đường vỉa hè, bó vỉa, bó gáy hè

- GT-04-19: Bình đồ trắc dọc tuyến

- GT-09: Trắc ngang chi tiết tuyến

- GT-22-30: Bình đồ định vị khối lượng nút giao

- GT-NG-1-7: Bình đồ đường đồng mức nút giao

- GT-32: Bình đồ san nền nút giao

- GT-33: Khối lượng chi tiết nền đường

- TCGT-01: Mặt bằng tổng thể tổ chức giao thông

- TCGT-02-07: Bình đồ thiết kế tổ chức giao thông

- TCGT-08: Mặt bằng bố trí vạch sơn

- TCGT-09: Chi tiết vạch sơn

- TCGT-10: Chi tiết cột biển báo     

- CX-01: Mặt bằng tổng thể cây xanh dọc tuyến

- CX-02-07: Bình đồ thiết kế cây xanh

- CX-08: Mặt bằng bố trí điển hình cây xanh giải phân cách

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng giao thông

- Bảng tính toán kết cấu áo đường

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]