Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- SN-01: Bình đồ tổng thể đường đồng mức san nền

- SN-01B: Mặt bằng tổng thể phạm vi vét bùn

- SN-02: Mặt bằng san nền ô lưới

- SN-TL: Bình đồ ta luy lô 7

- SN-03: Mặt bằng tường chắn - mương thoát nước ranh giới - hồ điều hoà

- SN-04: Chi tiết tường chắn

- SN-06A: Cấu tạo chi tiết bậc lên xuống hồ

- SN-07: Bình đồ - trắc dọc tường chắn

- SN-08: Trắc ngang tường chắn

- SN-09A: Mặt bằng hồ nước

- SN-09B: Bình đồ khối lượng đào hồ

- SN-11: Trắc ngang mái taluy hồ nước

- SN-12: Bình đồ - trắc dọc mương xây đá hộc tuyến 1

- SN-13: Trắc ngang tuyến mương

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng san nền

*) Thuyết minh:

- Thuyết minh tính toán tường chắn

- Thuyết minh tính toán xử lý nền đất yếu

Định dạng tài liệu: (.xls); (.doc); (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 30.07.2020 | 11:56
Available in Ebook

Hạng mục San nền (Dự án Khu công nghiệp Minh Quang)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- SN-01: Bình đồ tổng thể đường đồng mức san nền

- SN-01B: Mặt bằng tổng thể phạm vi vét bùn

- SN-02: Mặt bằng san nền ô lưới

- SN-TL: Bình đồ ta luy lô 7

- SN-03: Mặt bằng tường chắn - mương thoát nước ranh giới - hồ điều hoà

- SN-04: Chi tiết tường chắn

- SN-06A: Cấu tạo chi tiết bậc lên xuống hồ

- SN-07: Bình đồ - trắc dọc tường chắn

- SN-08: Trắc ngang tường chắn

- SN-09A: Mặt bằng hồ nước

- SN-09B: Bình đồ khối lượng đào hồ

- SN-11: Trắc ngang mái taluy hồ nước

- SN-12: Bình đồ - trắc dọc mương xây đá hộc tuyến 1

- SN-13: Trắc ngang tuyến mương

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng san nền

*) Thuyết minh:

- Thuyết minh tính toán tường chắn

- Thuyết minh tính toán xử lý nền đất yếu

Định dạng tài liệu: (.xls); (.doc); (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]