Tài liệu gồm:

1.Dự toán

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cầu máng

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cống tròn

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cống qua đê

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cống qua đường

-Tổng hợp kinh phí xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác và dự phòng

-Bảng lương

-Bảng chiết tính dự thầu hạng mục công trình – Kênh tiêu chính

-Bảng chiết tính dự thầu hạng mục công trình – Kênh dẫn dòng thi công

-Bảng dự toán hạng mục công trình – Nạo vét và tôn cao bờ kênh

-Bảng chiết tính dự thầu hạng mục công trình - Nạo vét và tôn cao bờ kênh

-Hao phí vật liệu, nhân công, máy cho các công tác xây dựng

-Bảng tính dự phòng do trượt giá

-Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

2.Khối lượng điều chỉnh

-Khối lượng đất kênh tiêu

-Bảng chiết tính khối lượng – Cầu máng

-Bảng chiết tính khối lượng – Cầu giao thông

-Bảng chiết tính khối lượng – Cống qua đường

-Bảng chiết tính khối lượng – Cống tròn

Định dạng tài liệu:  Bảng file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Thuyết minh

2. Phần 2 - Bản vẽ

3. Phần 3 - Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(anxda88)

Date published: 10.11.2016 | 14:14
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu – 6 tổ bơm – công suất 1 tổ 4.000m3h – Phần 3:Dự toán

Tài liệu gồm:

1.Dự toán

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cầu máng

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cống tròn

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cống qua đê

-Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá – Cống qua đường

-Tổng hợp kinh phí xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác và dự phòng

-Bảng lương

-Bảng chiết tính dự thầu hạng mục công trình – Kênh tiêu chính

-Bảng chiết tính dự thầu hạng mục công trình – Kênh dẫn dòng thi công

-Bảng dự toán hạng mục công trình – Nạo vét và tôn cao bờ kênh

-Bảng chiết tính dự thầu hạng mục công trình - Nạo vét và tôn cao bờ kênh

-Hao phí vật liệu, nhân công, máy cho các công tác xây dựng

-Bảng tính dự phòng do trượt giá

-Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

2.Khối lượng điều chỉnh

-Khối lượng đất kênh tiêu

-Bảng chiết tính khối lượng – Cầu máng

-Bảng chiết tính khối lượng – Cầu giao thông

-Bảng chiết tính khối lượng – Cống qua đường

-Bảng chiết tính khối lượng – Cống tròn

Định dạng tài liệu:  Bảng file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Thuyết minh

2. Phần 2 - Bản vẽ

3. Phần 3 - Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(anxda88)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]