Tài liệu bao gồm:

1.Giao thông

2.Khối lượng

3.Nền đất yếu

4.Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Giao thông file Autocad(.dwg); Khối lượng, Nền đất file Excel(.xls); Thuyết minh file Word(.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 6 phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần1-Đèn chiếu sáng

Phần 2-Giao thông

Phần 3-Hào cáp

Phần 4-Dự toán

Phần 5-Thoát nước mưa

Phần 6-Thoát nước thải

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 27.10.2016 | 15:17
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 2:Giao thông

Tài liệu bao gồm:

1.Giao thông

2.Khối lượng

3.Nền đất yếu

4.Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Giao thông file Autocad(.dwg); Khối lượng, Nền đất file Excel(.xls); Thuyết minh file Word(.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 6 phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần1-Đèn chiếu sáng

Phần 2-Giao thông

Phần 3-Hào cáp

Phần 4-Dự toán

Phần 5-Thoát nước mưa

Phần 6-Thoát nước thải

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]