Tài liệu bao gồm:

1.Khối lượng

2.Bản vẽ: cống tròn, hố ga

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Khối lượng file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 6 phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần1-Đèn chiếu sáng

Phần 2-Giao thông

Phần 3-Hào cáp

Phần 4-Dự toán

Phần 5-Thoát nước mưa

Phần 6-Thoát nước thải

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(nlh)

Date published: 27.10.2016 | 17:08
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 5: Thoát nước mưa

Tài liệu bao gồm:

1.Khối lượng

2.Bản vẽ: cống tròn, hố ga

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Khối lượng file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 6 phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần1-Đèn chiếu sáng

Phần 2-Giao thông

Phần 3-Hào cáp

Phần 4-Dự toán

Phần 5-Thoát nước mưa

Phần 6-Thoát nước thải

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]