Thành phần bao gồm:

1. Cấp nước

-Mặt bằng cấp nước chợ tạm

- Chi tiết hố van công nghiệp

- Chi tiết bơm nước sinh hoạt

2. Cấp thoát nước WC

- Mặt bằng cấp thoát nước WC

- Thống kê cấp thoát nước WC

- Chi tiết thiết bị

3. Thoát nước mưa

- Tổng mặt bằng thoát nước mưa

- Chi tiết rãnh B300

- Chi tiết rãnh B400

- Chi tiết hố ga

- Chi tiết cống D400

- Chi tiết cống D600

4. Thoát nước thải

- Tổng mặt bằng xử lý nước thải

- Chi tiết ga nước thải

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Cấp điện - PCCC

4. Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

Date published: 10.03.2017 | 09:17
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Hồ sơ thiết kế Chợ tạm, diện tích khoảng 404m2 - Phần 4: Cấp thoát nước

Thành phần bao gồm:

1. Cấp nước

-Mặt bằng cấp nước chợ tạm

- Chi tiết hố van công nghiệp

- Chi tiết bơm nước sinh hoạt

2. Cấp thoát nước WC

- Mặt bằng cấp thoát nước WC

- Thống kê cấp thoát nước WC

- Chi tiết thiết bị

3. Thoát nước mưa

- Tổng mặt bằng thoát nước mưa

- Chi tiết rãnh B300

- Chi tiết rãnh B400

- Chi tiết hố ga

- Chi tiết cống D400

- Chi tiết cống D600

4. Thoát nước thải

- Tổng mặt bằng xử lý nước thải

- Chi tiết ga nước thải

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Cấp điện - PCCC

4. Cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]