0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang

Đối với công việc lập dự án đầu tư ( báo cáo nghiên cứu khả thi) của các dự án đầu tư xây dựng thì phần việc lập tổng mức và phương án tài chính ( đánh giá hiệu quả đầu tư) là hết sức quan trọng, giúp cho các nhà đầu tư có thể bố trí nguồn vốn hợp lý, lên kế hoạch kinh doanh cũng như đánh giá hiệu quả đầu tư thông qua các chỉ số ( NPV, IRR, thời gian thu hồi vốn, lợi ích thu chi R=B/C, lợi nhuân để lại cho nhà đầu tư….)

Khi lập dự án đầu tư xây dựng tại mỗi Tỉnh thành khác nhau ( Hà Nội, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Giang ….) thì ngoài việc tuân thủ theo các Nghị đinh, thông tư hướng dẫn chung (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 06/2016/TT-BTC, Quyết định số 79/QĐ-BXD….) thì phải tìm hiểu các NĐ, TT hướng dẫn riêng do mỗi tỉnh ban hành.  

Ví dụ: khi lập dự án khu đô thị ở Bắc Giang thì phải căn cứ vào Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang……

Trên đây là Toàn bộ tài liệu về Mẫu bảng Excel lập phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang, kèm theo các văn bản hướng dẫn về đầu tư dự án khu đô thị trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư xây dựng.

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần 1: Các bảng Excel (.xls) tính toán có link với nhau

-          Phụ lục 1: Bảng tính toán giá đất

-          Phụ lục 2 : Doanh thu phát triển dự án

-          Phụ lục 3: Bảng tổng hợp các chi phí và phân bổ vốn thực hiện

-          Phụ lục 4: Tổng hợp doanh thu và chi phí xây dựng hạ tầng quy về hiện tại

-          Phụ lục 5: Bảng tính tiền sử dụng đất của dự án

-          Phụ lục 6: Bảng tính NPV và IRR

*) Phần 2: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…) ( theo hướng dẫn chung của nhà nước)

*) Phần 3: Các Quyết định, thông tư hướng dẫn về dự án khu đô thị mới tại Bắc Giang ( .Doc, PDF)

Để tham khảo các file tính toán tổng mức và phương án tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng khác vào link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi