0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao năm 2017 và Nhiệm vụ trọng tâm ngành năm 2018 Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Căn cứ: Thực hiện công văn 4671/BVHTTDL ngày 31/10/2017 của Bộ Văn hóa và Thể thao và Du Lịch về báo cáo kết quả công tác VHTTDL năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

- Mục tiêu: Phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo hướng toàn diện, hướng đến “Chân – Thiện – Mỹ”, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân dân, dân chủ và khoa học. Phát triển sâu rộng thể dục thể thao quần chúng để nâng cao sức mạnh nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực phục vụ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. Chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, TDTT của vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đảm bảo môi truừng du lịch an toàn, thân thiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác văn hóa, thể thao năm 2017 và Nhiệm vụ trọng tâm ngành năm 2018

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi