Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

-Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thỏa thuận Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 02: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 03: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 05: Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biên bản tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc có ý kiến chuyên môn đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Giấy mời nghiệm thu khảo sát

- Giấy mời họp UBND thông qua đồ án

- Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt thành lập Ban quản lý công trình: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn số 04: lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt khái toán tổng mức đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Ban quản lý công trình: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch

- Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tính tổng hợp kinh phí đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu vực

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ ranh giới lập quy hoạch

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 19.01.2021 | 13:25
Available in Ebook

Báo cáo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiều, phường Đạo Long - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

-Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thỏa thuận Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 02: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 03: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 05: Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biên bản tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc có ý kiến chuyên môn đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Giấy mời nghiệm thu khảo sát

- Giấy mời họp UBND thông qua đồ án

- Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt thành lập Ban quản lý công trình: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn số 04: lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt khái toán tổng mức đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Ban quản lý công trình: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch

- Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tính tổng hợp kinh phí đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu vực

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ ranh giới lập quy hoạch

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]