Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

- Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thỏa thuận Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc có ý kiến chuyên môn đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

-Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập

đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết địnhvề việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 05: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 07: Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biên bản tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Giấy mời nghiệm thu khảo sát

- Giấy mời họp UBND phường thông qua đồ án

- Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định Phê duyệt thành lập Ban quản lý công trình: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ sông Dinh, phường Mỹ Hương và Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu Tư vấn lập Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số số 06 - Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt khái toán tổng mức đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 06 – Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu số 06 – Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 - Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 - Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Ban quản lý công trình: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

-Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ, phương án kỹ thuận và dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch

*) Bảng tính:

- Dự toán chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch

- Dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

*) Bản vẽ:

- Bản vẽ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- Bản vẽ hiện trạng đánh giá sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

- Bản vẽ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản vẽ quy hoạch phân lô

- Bản vẽ quy hoạch tỏ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Bản vẽ đánh giá tác động môi trường

- Bản vẽ quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 18.01.2021 | 08:06
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang – Tháp Chàm – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

- Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thỏa thuận Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc có ý kiến chuyên môn đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

-Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập

đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết địnhvề việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 05: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 07: Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biên bản tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Giấy mời nghiệm thu khảo sát

- Giấy mời họp UBND phường thông qua đồ án

- Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định Phê duyệt thành lập Ban quản lý công trình: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ sông Dinh, phường Mỹ Hương và Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu Tư vấn lập Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số số 06 - Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt khái toán tổng mức đầu tư lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 06 – Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu số 06 – Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 - Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 - Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Ban quản lý công trình: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

-Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ, phương án kỹ thuận và dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch

*) Bảng tính:

- Dự toán chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch

- Dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

*) Bản vẽ:

- Bản vẽ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- Bản vẽ hiện trạng đánh giá sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

- Bản vẽ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản vẽ quy hoạch phân lô

- Bản vẽ quy hoạch tỏ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Bản vẽ đánh giá tác động môi trường

- Bản vẽ quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]