Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- Tờ trình về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng

*) Bản vẽ:

- HT.01: Bản đồ hiện trạng giao thông

- HT.02: Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- HT.03: Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị

- HT.04: Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

- HT.05: Bản đồ hiện trạng cấp điện

- HT.06: Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

- HT.07: Bản đồ hiện trạng môi trường

- QH 07: Bản đồ định hướng phát triên giao thông

- QH 08: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- QH 09: Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị

- QH 10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

- QH 11: Bản dồ quy hoạch cấp điện đô thị

- QH 12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH 13: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH 14: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 19.01.2021 | 14:43
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chụng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- Tờ trình về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng

*) Bản vẽ:

- HT.01: Bản đồ hiện trạng giao thông

- HT.02: Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- HT.03: Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị

- HT.04: Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

- HT.05: Bản đồ hiện trạng cấp điện

- HT.06: Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

- HT.07: Bản đồ hiện trạng môi trường

- QH 07: Bản đồ định hướng phát triên giao thông

- QH 08: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

- QH 09: Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị

- QH 10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

- QH 11: Bản dồ quy hoạch cấp điện đô thị

- QH 12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH 13: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH 14: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]