Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bảnthuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang – Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt đồ án đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04: Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Phiếu lấy ý kiến đồ án (1) và (2)

- Tờ trình về việc có ý kiến chuyên môn đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

-Tờ trình về việc xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Giấy mời thông qua đồ án

Giấy mời họp phường thông qua đồ án

- Giấy mời đồng thông qua đồ án

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biên bản "Về việc lấy ý kiến Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận "

- Báo cáo tóm tắt Đồ án: quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Ban quản lý công trình: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp chi phí lập đồ án quy hoạch

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với nhà ở

- Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với công trình công cộng, cơ quan, TMDV, đất phát triển hỗn hợp

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Bản đồ tổng hợp đuowfng dây, đường ống kỹ thuật

- Bản vẽ tọa độ đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thị Minh Khai

- Bản đồ điều chỉnh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg), (pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 18.01.2021 | 09:55
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang – Tháp Chám - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bảnthuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang – Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt đồ án đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04: Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Phiếu lấy ý kiến đồ án (1) và (2)

- Tờ trình về việc có ý kiến chuyên môn đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

-Tờ trình về việc xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Giấy mời thông qua đồ án

Giấy mời họp phường thông qua đồ án

- Giấy mời đồng thông qua đồ án

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biên bản "Về việc lấy ý kiến Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận "

- Báo cáo tóm tắt Đồ án: quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Ban quản lý công trình: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp chi phí lập đồ án quy hoạch

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với nhà ở

- Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với công trình công cộng, cơ quan, TMDV, đất phát triển hỗn hợp

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Bản đồ tổng hợp đuowfng dây, đường ống kỹ thuật

- Bản vẽ tọa độ đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thị Minh Khai

- Bản đồ điều chỉnh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg), (pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]