Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch nghành giáo dục và đào tạo

- Văn bản tổng hợp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015, dự báo đến 2020 cấp Trung học phổ thông

- Trình ký văn bản báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Văn bản báo cáo về kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 (đến hết tháng 12 năm 2011) và dự kiến danh mục đầu tư giai đoạn 2012 – 2015

- Văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đại tại buổi họp thầm định Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2020

- Tờ trình đã sửa về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Tờ trình về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

*) Bảng tính:

- Bảng tính tổng hợp cơ sở vật chất giai đoạn 2012 - 2015

- Danh mục dự tính đầu tư xây dựng giai đoạn 2012 – 2015

- Tổng hợp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2015, dự báo đến 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 14.01.2021 | 10:16
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển nghành giáo dục và đào tạo năm 2011 – 2020 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch nghành giáo dục và đào tạo

- Văn bản tổng hợp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015, dự báo đến 2020 cấp Trung học phổ thông

- Trình ký văn bản báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Văn bản báo cáo về kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 (đến hết tháng 12 năm 2011) và dự kiến danh mục đầu tư giai đoạn 2012 – 2015

- Văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đại tại buổi họp thầm định Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2020

- Tờ trình đã sửa về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Tờ trình về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Dự thảo quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

*) Bảng tính:

- Bảng tính tổng hợp cơ sở vật chất giai đoạn 2012 - 2015

- Danh mục dự tính đầu tư xây dựng giai đoạn 2012 – 2015

- Tổng hợp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2015, dự báo đến 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]