Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Văn bản quyết định về việc điều chỉnh bổ sung khoản 3.1, khoản 6, khoản 7.2 và khoản 11 Điều 1 của Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 04/9/2018- 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Văn bản quyết định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

- Bản đồ mô hình cấu trúc không gian vùng mô hình đã tích hợp hợp 3 hành lang và 1 vành đai

- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

- Sơ đồ vị trí và mối liên kết vùng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 12.01.2021 | 09:36
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Văn bản quyết định về việc điều chỉnh bổ sung khoản 3.1, khoản 6, khoản 7.2 và khoản 11 Điều 1 của Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 04/9/2018- 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Văn bản quyết định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

- Bản đồ mô hình cấu trúc không gian vùng mô hình đã tích hợp hợp 3 hành lang và 1 vành đai

- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

- Sơ đồ vị trí và mối liên kết vùng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]