Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản quyết định về việc quyết định ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Phụ lục 1: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

- Phụ lục 2: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 12.01.2021 | 09:00
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản quyết định về việc quyết định ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Phụ lục 1: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

- Phụ lục 2: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]