Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa mẫu báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Phụ biểu 03: Danh mục quy hoạch trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 có diện tích đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen trong khu dân cư phù hợp với các quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn thành phố cho phép chuyển sang đất ở.

*) Bảng tính:

- Biểu về kế hoạch sử dụng đất năm2019 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biểu kèm theo quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biểu kèm theo tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Phụ biểu 4 Danh sách hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp sang đất ở năm 2019 và chuyển nội bộ đất nông nghiệp

- Phụ biểu 1 2 5 đến 9

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 09.01.2021 | 10:34
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa mẫu báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Phụ biểu 03: Danh mục quy hoạch trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 có diện tích đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen trong khu dân cư phù hợp với các quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn thành phố cho phép chuyển sang đất ở.

*) Bảng tính:

- Biểu về kế hoạch sử dụng đất năm2019 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biểu kèm theo quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biểu kèm theo tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Phụ biểu 4 Danh sách hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp sang đất ở năm 2019 và chuyển nội bộ đất nông nghiệp

- Phụ biểu 1 2 5 đến 9

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]