Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải -  tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ hành chính huyện Ninh Phước

- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị và điểm dân cư đến năm 2020

- Bản đồ tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế chủ yếu  đến năm 2020

*) Bảng tính:

- Phụ lục về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 11.01.2021 | 11:12
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Phước - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải -  tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ hành chính huyện Ninh Phước

- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị và điểm dân cư đến năm 2020

- Bản đồ tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế chủ yếu  đến năm 2020

*) Bảng tính:

- Phụ lục về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]