Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thuận Nam - tỉnh Ninh Thuận (2011 – 2020)

- Văn bản quyết định về việc quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Nam– tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ hiện trạng tổng thể phát triển kinh tế xã hội năm 2010 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng kinh tế huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế chủ yếu huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (png)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 12.01.2021 | 08:40
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Nam - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thuận Nam - tỉnh Ninh Thuận (2011 – 2020)

- Văn bản quyết định về việc quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Nam– tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ hiện trạng tổng thể phát triển kinh tế xã hội năm 2010 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng kinh tế huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ tổ chức lãnh thổ các hoạt động kinh tế chủ yếu huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (png)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]