Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 18.01.2021 | 10:16
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phước Bình đến năm 2020 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]