0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2012 – 2015, định hướng năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng và giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Thời gian qua, đời sống văn hóa nhân dân địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo còn nhiều khó khan. Khoảng cách ức hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn chên lệch tương đối lớn. Cơ sở vật chất, sản phẩm, phương tiện văn hóa phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân còn nhiều hạn chế. Một số xã đất nông thôn chưa có đất quy hoạch hoặc quy hoạch rồi nhưng chưa đầu tư các công trình văn hóa – thể thao từ cấp xã cho đến thôn, ấp. Xã văn hóa đã được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa đáp ứng các yêu cầu và thực sự bền vững. Phát triển văn hóa giao thông nhằm mục đích xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa – thể thao, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Tạo động lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn mới một cách bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Được phê duyệt tại: QĐ số 1479/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2015, định hướng năm 2020.

- Mục tiêu Đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2012 – 2015, định hướng năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân ở nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cũng cố, xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa. Nâng cao chất lượng phong tào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới, xây dựng gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn mới.

- Thời điểm lập đề án: năm 2012

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2012 – 2015, định hướng năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Văn bản pháp lý

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi