Báo cáo bao gồm:

-          Biên bản nghiệm thu

-          Biên bản nghiệm thu nội bộ

-          Phiếu yêu cầu

-          Bảng kê các công việc chưa hoàn thành

-          Bảng kê những thay đổi số với thiết kế

-          Bảng kê tồn tại về chất lượng

-          Bảng tổng hợp khối lượng quyết toán

-          Biên bản thanh lý hợp đồng

-          Biên bản hiện trường

-          Biên bản quản lý chất lượng

-          Biên bản xác nhận khối lượng hiện trường

-          Danh mục hồ sơ nghiệm thu

-          Danh mục vật tư tiết bị thu hồi

Tài liệu được định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

Date published: 27.09.2016 | 10:17
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
50 EP

Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần 2: Biên bản, mẫu phiếu

Báo cáo bao gồm:

-          Biên bản nghiệm thu

-          Biên bản nghiệm thu nội bộ

-          Phiếu yêu cầu

-          Bảng kê các công việc chưa hoàn thành

-          Bảng kê những thay đổi số với thiết kế

-          Bảng kê tồn tại về chất lượng

-          Bảng tổng hợp khối lượng quyết toán

-          Biên bản thanh lý hợp đồng

-          Biên bản hiện trường

-          Biên bản quản lý chất lượng

-          Biên bản xác nhận khối lượng hiện trường

-          Danh mục hồ sơ nghiệm thu

-          Danh mục vật tư tiết bị thu hồi

Tài liệu được định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]